Protecció de dades

Textos Legals RGPDUE 2016/679 – LOPDGDD 3/2018, Ver. 21.3

 

1.1 Avís Legal

1.2 Política de Privacitat

1.3 Política de Cookies

1.4 Informació Addicional

 

1.1 Avís Legal

 

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació:

ELEKTRO 3, S.C.C.L., [d’ara endavant ELEKTRO 3], és el titular del portal Web  elektro3.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a:  C/ BARENYS, 21  POL. IND. ALBA - 43480 VILA-SECA, NIF F43389675, Inscrita al Registre General de Cooperatives de Catalunya núm. T669, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a [email protected]

 

INTRODUCCIÓ

El present Avís legal regula l´ús d’aquesta pàgina web. L’accés a la web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

 

ACCEPTACIÓ

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per ELEKTRO 3, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

 

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

ELEKTRO 3 no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i ELEKTRO 3 no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de elektro3.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d’ús o mal ús d’un  vincle, tant en connectar al lloc Web elektro3.com com a l’accedir a la informació d'altres webs des del mateix lloc Web.

 

LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

ELEKTRO 3 fa tot el possible per evitar cap error en relació amb els continguts d’aquesta pàgina web.

ELEKTRO 3 adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el portal web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.

ELEKTRO 3 no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest lloc web, inclosos, sense limitacions, els danys ocasionats a causa d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic. Així mateix, ELEKTRO 3 tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema, a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, MARQUES REGISTRADES

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de ELEKTRO 3.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de ELEKTRO 3 i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de ELEKTRO 3.

Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per ELEKTRO 3. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de ELEKTRO 3, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” elektro3.com

Els signes distintius (marques, noms comercials) de ELEKTRO 3, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de ELEKTRO 3.

 

COMPRA ON-LINE SEGURA

La seguretat és una prioritat per a ELEKTRO 3 pel que realitzem el màxim esforç per assegurar que el nostre procés de transaccions sigui segur i de que la seva informació personal estigui en lloc segur.

 

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

ELEKTRO 3 mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a ELEKTRO 3, ni els seus números de compte bancari o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d'informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a  ELEKTRO 3, perquè procedeixin a la investigació de l'incident.

 

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de 'spoofing' o 'phishing')

Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de ELEKTRO 3, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per ELEKTRO 3, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat ('spoofing' o 'phishing'), i haurà de considerar-ho fraudulent.

ELEKTRO 3 utilitza el domini “elektro3.com”  per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: [email protected], pot estar segur que és un correu fals. Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “ELEKTRO 3” a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l'enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics de ELEKTRO 3.

Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s'assembli a "Al seu Compte" o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

 

COMUNIQUI ELS INTENTS DE 'phishing'

Enviï un correu electrònic a l'adreça [email protected] i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.
Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a [email protected]  i inclogui la major quantitat d'informació possible sobre el mateix.

 

INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES E-commerce.

S'informa al comprador de productes d'aquest lloc web, de l'existència d'una plataforma de resolució de litigis online.

Conforme a l'Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:   

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.


1.2 Política de Privacitat

 

RESPONSABLE

De conformitat amb allò que estableix el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic,  han estat incloses a un tractament titularitat  de ELEKTRO 3, S.C.C.L., [d’ara endavant ELEKTRO 3], amb  domicili social a la C/ BARENYS, 21  POL. IND. ALBA - 43480 VILA-SECA, NIF F43389675, Inscrita al Inscrita al Registre General de Cooperatives de Catalunya núm. T669, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.


S’informa que les dades poden ser tractades amb la finalitat de facilitar informació dels nostres productes i/o serveis  per mitjans electrònics, sempre que ens autoritzi al seu tractament. Les seves dades podran ser objecte de l’elaboració de perfils, amb la finalitat d’aplicar un pla de fidelització d’acord a la vinculació comercial del client i oferir ofertes que siguin adequades a les seves preferències. Si bé, podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça [email protected] indicant a l'assumpte "Baixa de la llista de distribució".

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició,  portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I. o document acreditatiu equivalent a la següent adreça electrònica : [email protected], indicant en l'assumpte "Protecció de dades".

 

POLÍTICA

ELEKTRO 3 està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat s’informa als usuaris de elektro3.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la web mitjançant la informació addicional, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

 

MESURES DE SEGURETAT

Finalment s'informa que ELEKTRO 3, ha adoptat en el sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

 

DRETS DELS USUARIS

L'interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i del Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i que són:

A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat.

ELEKTRO 3 procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- Els drets de rectificació i supressió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.
ELEKTRO 3, procedirà a la rectificació o supressió dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

C.- El dret d’oposició podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals tant per si les dades es tracten lícitament com per interès legítim o consentiment relatiu per finalitats publicitàries.

D.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

E.- El dret de limitació del tractament podrà ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

 

CANVI DE NORMATIVA

ELEKTRO 3, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: [email protected]

 

1.3 Política de Cookies

 

El domini elektro3.com utilitza procediments automàtics de recollida "Cookies" per reunir informació personal com pot ser el tipus de navegador o sistema operatiu, pàgina de referència, ruta, domini ISSP, etc. Tot això amb la finalitat de millorar els serveis prestats. Les "Cookies", ens ajuden a adaptar aquesta pàgina web a les seves necessitats personals.

 

Que són les Cookies?

Una "Cookie" és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari i ens permet reconèixer. El conjunt de "Cookies" ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web permetent-nos així personalitzar fins a cert punt la navegació de cada usuari per la nostra web. Les "Cookies" actualment són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i utilització de la nostra web.

Recordeu que les "Cookies" no poden danyar el seu equip i que, a canvi, el fet que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors i millorar la navegabilitat del nostre lloc web proporcionant una millor experiència.

S’utilitzen Cookies per:

 

Tipologia, finalitat i funcionament

Les Cookies en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Las segones expiren quan es compleix l’objectiu pel que serveixen o bé quan s’esborren manualment.

A més a més, en funció del seu objectiu, les Cookies es poden classificar de la forma següent:

 

Privacitat adequada / Gestió de cookies:

Per a més informació sobre la configuració apropiada de les cookies i les opcions d'activació, restricció i / o inhabilitació s'ha d'acudir a la secció d'ajuda del seu navegador per conèixer més:

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Internet Explorer

http://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Apple Safari

https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

L'usuari ha de saber que al desactivar les Cookies, algunes de les funcionalitats i serveis poden quedar inhabilitats o tenir un comportament diferent a l'esperat, com per exemple, romandre identificat, mantenir les compres a la cistella, la seva localització, etc. entre d'altres i que es degradi notablement la seva navegació.

L'informem que Elektro3, al seu domini elektro3.com, no utilitza cap tipus de "cookie" per al tractament de dades personales, que permeti la identificació de persones físiques concretes.

Cookies pròpies

Les cookies pròpies ens permeten identificar de forma segura als usuaris que accedeixen al web i proporcionals accés a les seves dades privades i a realitzar comandes. També ens permeten recordar alguns paràmetres de configuració som l'estil dels llistats de productes.

Domain Name of the "Cookie" Expires Information
elektro3.com laravel_session 30 díes Recorda la identificació de l'usuari per donar-li accés segur al web i al seu compte.
elektro3.com XSRF-TOKEN 30 díes Prevé els atacs del tipus XSRF

Cloudflare

Les cookies de Cloudflare permeten millorar la velocitat de descàrrega de la web i incorporar mesures de seguretat addicionals. Més informació.

Domain Name of the "Cookie" Expires Information
cloudflare.com __cflb No expira Permet el control de l'afinitat en el balanceig de càrrega per millorar el rendiment del web.
cloudflare.com __cf_bm 30 minuts Permet limitar l'accés de bots maliciosos al web.
cloudflare.com __cf_ob_info No expira Proporciona informació sobre l'estat HTTP, l'identificador de raig i el centre de dades amb la fi de millorar el rendiment del web.
cloudflare.com __cf_use_ob No expira Permet millor la disponibilitat del web en les situacions en què està caigut fent servir memòrica caché.
cloudflare.com __cfwaitingroom No expira Permet garantitzar el rendiment del servidor en situacions d'alt tràfic, proporcionant una sala d'espera als usuaris abans que accedeixin al web.
cloudflare.com cfmrk_cic 3 mesos Permet identificar el tràfic de confiança als sistemes de Cloudflare.
cloudflare.com cfmrk_userLangRedirect 60 díes Permet redirigir els visitants a l'idioma adequat.
cloudflare.com sparrow_id 60 díes Permet identificar visitants individuals darrera IPs compartides per aplicar ajustos de seguretat específics. No emmagatzemeu cap dada d'identificació personal.
cloudflare.com sparrow_init 60 díes Permet identificar visitants individuals darrera IPs compartides per aplicar ajustos de seguretat específics. No emmagatzemeu cap dada d'identificació personal.
cloudflare.com _cfuid 60 díes Permet identificar visitants individuals darrera IPs compartides per aplicar ajustos de seguretat específics. No emmagatzemeu cap dada d'identificació personal.
cloudflare.com _glc_au 60 díes Permet identificar visitants individuals darrera IPs compartides per aplicar ajustos de seguretat específics. No emmagatzemeu cap dada d'identificació personal.
cloudflare.com gates_cohorts Al finalitzar sessió Proporciona millores de rendiment i seguretat a la web.
cloudflare.com No expira Altres cookies procedents de Cloudflare amb noms impredictibles com "e0be98362a579763f3f4c4a75a0e7161a28a22cf5c6f0780d85fa2fb064492574", utilitzades per proporcionar millores de rendiment i seguretat al web.

Matomo

Les cookies de Matomo (anteriorment Piwik) ens permeten conèixer les dades estadístiques sobre les visites que rep el web, sempre respectant la privacitat de l'usuari. Més informació.

Domain Name of the "Cookie" Expires Information
stats.elektro3.com _pk_ref 6 mesos Permet l'anàlisi estadístic de les visites que rep el web: les pàgines que són visitades, el temps que l'usuari roman en elles, els enllaços que es premen i altra informació similar.
stats.elektro3.com _pk_cvar 30 minuts Permet l'anàlisi estadístic de les visites que rep el web: les pàgines que són visitades, el temps que l'usuari roman en elles, els enllaços que es premen i altra informació similar.
stats.elektro3.com _pk_id 13 mesos Permet l'anàlisi estadístic de les visites que rep el web: les pàgines que són visitades, el temps que l'usuari roman en elles, els enllaços que es premen i altra informació similar.
stats.elektro3.com _pk_ses 30 minuts Permet l'anàlisi estadístic de les visites que rep el web: les pàgines que són visitades, el temps que l'usuari roman en elles, els enllaços que es premen i altra informació similar.
stats.elektro3.com matomo_sessid No expira Prevé atacs del tipus CSRF.

Tawk.to

Les cookies de Tawk.to ens permeten oferir el servei d'atenció al client directament des de la web, mitjançant un xat en temps real amb el personal d'atenció a Elektro3. Més informació.

Domain Name of the "Cookie" Expires Information
tawk.to tawkUUID 6 mesos Permet identificar els visitants de la web perquè puguin obtenir el servei d'atenció al client en línia de forma segura. No emmagatzemeu dades d'identificació personals.
tawk.to _tawkuuid 6 mesos Permet identificar els visitants de la web perquè puguin obtenir el servei d'atenció al client en línia de forma segura. No emmagatzemeu dades d'identificació personals.
tawk.to ss Al finalitzar sessió Permet identificar els visitants de la web perquè puguin obtenir el servei d'atenció al client en línia de forma segura. No emmagatzemeu dades d'identificació personals.
tawk.to TawkConnectionTime Al finalitzar sessió Permet obtenir una connexió en temps real amb el xat datenció al client de forma segura i estable.
tawk.to Tawk_xxxxxxx 6 mesos Permet al visitant configurar les vostres preferències del xat d'atenció al client.

YouTube

Les cookies de YouTube ens permeten mostrar vídeos sobre productes, demostracions, instruccions i més. YouTube utilitza aquestes cookies per realitzar el seu propi seguiment de l'usuari amb finalitats publicitàries. Més informació.

Google

Les cookies de Google ens permeten utilitzar els serveis com Google Maps per mostrar la localització geogràfica de l'empresa. Google utilitza aquestes cookies per realitzar el seu propi seguiment de l'usuari amb finalitats publicitàries. Més informació.

Google Tag Manager

Google Tag Manager permet realitzar un seguiment estadístic sobre els productes que es visiten al web. Google fa servir aquestes dades per realitzar el seu propi seguiment de l'usuari amb finalitats publicitàries. Més informació.

Actualització de la Política de cookies

El responsable de tractament pot modificar aquesta Política de cookies en funció d'exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades.


1.4 Informació Addicional

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  RGPDUE 2016/679 - LOPDGDD 3/2018

Informació addicional

 

Responsable

Identitat del responsable del tractament

ELEKTRO 3, S.C.C.L.

F43389675
C/ BARENYS, 21 POL. IND. ALBA 43480 VILA-SECA

977 792 945

[email protected]

 

Finalitat

Descripció de la finalitat del  tractament

Atenent al "principi de limitació de la finalitat" les dades recollides seran tractades exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible a aquests fins.

 

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L'informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a posar-les a disposició d'una entitat pública competent que així ho sol·licités.

 

Decisions automatitzades

L'informem de l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils per tal de millorar la seva experiència d'usuari i facilitar-li informació, serveis o productes adequats a les seves preferències.

 

Legitimació

Bases jurídiques de tractament

Les seves dades personals seran tractades, segons se li ha informat a la seva recollida, atenent a les Bases jurídiques identificades en el RGPDUE 2016/679.

 

Destinataris

Destinataris de la cessió

No es cediran o comunicaran les dades personals recollides a tercers excepte per obligació legal.

 

Transferències internacionals de dades

Sí es preveuen, sempre que aportin totes les garanties apropiades assumides pel responsable o encarregat de tractament establertes  segons l’art.46 del RGPDUE 2016/679.

 

Encarregats de tractament

Les dades podran ser cedides a Encarregats de tractament amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats exigides pel RGPDUE 2016/679 i que ofereixin les garanties suficients.

 

Drets

Exercici de drets

 

L'interessat podrà exercitar els drets que l'assisteixen, d'acord amb el RGPDUE 2016/679 i que són:

  • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les seves dades.

L'interessat podrà exercir aquests drets presentant un escrit a l’adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic [email protected] acompanyat d'un document identificatiu. En el cas que l'interessat actuï a través d'un representant legal, aquest haurà d'aportar el document identificatiu i acreditatiu de la seva representació legal. Si l’interessat considera vulnerats el seus drets, vol conèixer més informació i/o com exercir-lo pot dirigir-se a l'AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901.100.099 i 91.266.35.17 . C / Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  RGPDUE 2016/679 I LOPDGDD 3/2018

Informació addicional videovigilància

Responsable

Identitat del responsable de tractament

ELEKTRO 3, S.C.C.L.

F43389675
C/ BARENYS, 21 POL. IND. ALBA 43480 VILA-SECA

977 792 945

[email protected]

Finalitat

Descripció  del tractament

La captació d'imatges obtingudes i emmagatzemades mitjançant el sistema de gravació (càmeres de videovigilància), utilitzades per a fins de prevenció, seguretat i protecció de persones i béns que es trobin a les instal·lacions de l'organització.

Termini de conservació

Les imatges captades mitjançant el sistema de videovigilància seran conservades durant un termini màxim d'un mes des de la captació, transcorregut el mateix es procedirà a l'esborrat, sempre que l'usuari no exerciti algun dels drets que legalment l'emparen.

Legitimació

Bases jurídiques de tractament

L’ interès legítim del Responsable de tractament, amb l’objectiu de garantir la seguretat a les instal·lacions de l’organització.

Destinataris

Destinataris de la cessió

L'accés a les imatges serà exclusivament de l'organització com a responsable del sistema de gravació. No obstant l'anterior, podran tenir accés a aquestes imatges l'empresa proveïdora del Servei de Videovigilància i / o de Seguretat que l'organització tingui contractada, però això, es realitzarà sempre sota un contracte previ signat entre les dues parts complint amb les directrius aprovades per les autoritats en matèria de protecció de dades.

Així mateix, les imatges podran ser cedides als Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, així com als jutjats i tribunals que ho requereixin en compliment d'una obligació legal aplicable a l'Entitat com a Responsable de tractament.

Drets

Exercici de drets

L'interessat podrà exercitar els drets que l'assisteixen, d'acord amb el RGPDUE 2016/679, presentant un escrit a l’adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic [email protected] acompanyat d'un document identificatiu.

En el cas de considerar el seu dret a la protecció de dades personals vulnerat i vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a la AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid